"با مدیریت عواطف، روان خود را مستحکم کنید"
دکتر بیژن ریاضی فرزاد