انتخاب با شماست

بر عواطف خود مسلط باشیم.   


رابطه بین مدیریت عواطف و کامیابی چیست؟

سرنوشت ما را تاثیر مجموعه ی تک تک تصمیماتی که در روز می گیریم رقم می زند.هر یک از این تصمیمات به معنی از دست دادن بسیاری چیزها جهت به دست آوردن چیزهای بهتر است.هر تصمیمی که میگیریم احساسی است نه عقلانی. هر یک از این تصمیمات ممکن است که کمابیش توسط عقل ما هدایت شود، اما نهایتا تحقیقات نشان داده اند که ما بدون دخالت عواطف قادر به تصمیم گیری نیستیم. بنابراین برای اینکه بتوانیم تصمیمات عاقلانه بگیریم می بایست بتوانیم به عواطفمان مسلط باشیم.