گزیده ای از سمینارهای برگزار شده

روانشناسی و ارتباط سالم همسران

دوره و کارگاه آموزشی در4 جلسهی هفتگی
شیوه های پرورش خلاقیت در کودکان

دوره و کارگاه آموزشی در4 جلسهی هفتگی
روشهای برقراری روابط صمیمی

دوره و کارگاه آموزشی در15 جلسهی هفتگی
برنامه های آینده

به زودی اعلام خواهد شد