فواید وضعیت روحی سالم 

زمانی که ما در وضعیت روحی سالم هستیم ...

الف: کمتر برای لذت های کوتاه مدت جهت پر کردن خلاءهای درونی خود هزینه می کنیم. اگر زیادی می خوریم، کمترخواهیم خورد. اگر زیادی خرج می کنیم، کمتر خرج خواهیم کرد. اگر پول خرج می کنیم به این امید که دوستانمان ما را دوست داشته باشند به این هوشیاری می رسیم که بین معامله دو طرفه و دوستی اختلاف بزرگی وجود دارد.

ب: درآمد بیشتری خواهیم داشت زیرا فعالانه تر به سمت اهدافمان حرکت می کنیم و هوشیاری و شور بیشتری در آن جهت داشته و در نتیجه به همان نسبت ارزش افزوده بیشتری برای دیگران خواهیم داشت که این پاداش های مالی را با خود می آورد.

ج: انگیزه ی یادگیری و رشد و خدمت بیشتری را خواهیم داشت همه این ها به ما ارزش افزوده می دهد. زیرا در موقعیت بهتری خواهیم بود که به دیگران و به زندگی آن ها ارزش افزوده بدهیم. در نبود وضعیت روحی سالم حتی اگر از نظر تحصیلی موفق باشیم نمی توانیم از آن دانش به طور کارآمد و اثربخش استفاده کنیم.

خلاصه اینکه یک نابغه ی افسرده وغیرکارآمد برای هیچ کس مفید نیست در صورتی که افرادی با دانش و هوش "عادی" به خاطر وضعیت روحی سالمشان می توانند کارهای خارق العاده ای انجام بدهند.

هزینه ای که برای سلامت روحی و روانی خود می پردازیم یک سرمایه گذاری است نه یک خرج.